Άξονες Προτεραιότητας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Στη παρούσα ενότητα παρατίθενται επιγραμματικά οι άξονες προτεραιότητας και οι δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007- 2013, οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας 1. Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας - ενέργειας
Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας

 • Πολυτροπικές Μεταφορές
 • Βελτίωση των Συγκοινωνιακών Υποδομών και βελτίωση του Συστήματος Αστικών Μεταφορών
 • Αναβάθμιση και Επέκταση Ενεργειακού Συστήματοςων εργασίας ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο

Άξονας 2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας

 • Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων
 • Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Πολιτισμός- Τουρισμός
 • Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών

Άξονας 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης
Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας

 • Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Εεπιχειρήσεων  για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
 • Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία
 • Ανάπτυξη Βιώσιμων Ενεργειακών Πόρων – Ενίσχυση της  Αειφορίας

Άξονας 4. Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών
Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 

 • Αναζωογόνηση αστικού περιοχών με έμφαση στην ανάπτυξη χώρων πρασίνου

Άξονας 5. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας

 • Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
 • Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
 • Μελέτες - Αξιολόγηση – Δημοσιότητα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2010