Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Τεχνική υποστήριξη στην επικαιροποίηση και προώθηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) των παρακάτω περιοχών που έχουν εκπονηθεί και στο σχεδιασμό δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013:
  • Αντιχάσια-Μετέωρα (GR1440003,GR1440005)
  • Μενοίκιο όρος (GR1260004, GR1260009)
  • Όρος Παναχαϊκό (GR2320007)
  • Μπάρμπας - Κλωκός - Φαράγγι Σελινούντα (GR2320005, GR2320010)
  • Ποταμός Βενέτικος (ως προέκταση του Εθνικού Πάρκου Πίνδου)
  • Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση - Προστασία του Γυπαετού στην Ελλάδα» στην Κρήτη (GR4340004, GR4340012, GR4310005, GR4330006, GR4330005, GR4320002)
 • Μετάφραση κειμένων διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά μέσα.
 • Σύμβουλος υποστήριξης για την σύνταξη και υποβολή αίτησης–φακέλου διαχειριστικής επάρκειας όλων των Δ/νσεων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, και των εποπτευόμενων φορέων και Ειδικών Υπηρεσιών που έχουν οριστεί Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι στο ΕΠΠΕΡΑΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, και τεσσάρων Δ/νσεων της Γ.Γ.Δ.Ε, [Δ/νση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ6), Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), EYΔΕ Κάρλας και Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)].
 • Σύμβουλος υποστήριξης για την σύνταξη και υποβολή αίτησης – φακέλου διαχειριστικής επάρκειας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που έχουν οριστεί Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι στο ΕΠΠΕΡΑΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την επιτάχυνση της εφαρμογής των έργων των Αξόνων 6 και 8.
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την επιτάχυνση της εφαρμογής των έργων των Αξόνων 9 και 10.
 • Τεχνικός Σύμβουλος στον Άξονα Προτεραιότητας 10 "Θεσμοί και Μηχανισμοί " για την υποβοήθηση Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
 • Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡAA στις διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡ.
 • Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για την "Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)".

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Περίοδος υποβολής

από 3/6/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 6926762

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/1/2011